Zpráva o činnosti za rok 2015

,

na kontinuálním obohacování kulturně hudebního života a rozvoji občanské společnosti v našem městě. Veškeré naše aktivity jsou otevřeny a určeny nejširší veřejnosti s cílem vzbudit zájem o kulturní, duchovní i občanské hodnoty napříč všemi věkovými skupinami.

V roce 2015 jsme vedle standartních komorních koncertů a akcí zrealizovali dva větší koncertní projekty (soubory AFFETTO a Michal Hromek Consort), zabývali se údržbou a obnovou varhan (došlo k dlouho plánovanému namontování ventilátoru do varhan), zrealizovali jsme dvě exkurze k vzácným varhanním nástrojům.

Do činnosti spolku zasáhlo během roku několik událostí – změna občanského zákoníku a s ním potřeba nové registrace a tvorby nových stanov, změna administrátora  farnosti  spojená s překotnými změnami v provozu farnosti a plánovanými i realizovanými stavebními změnami. Několik nejaktivnějších členek spolku zahájilo odborné, resp.  vysokoškolské studium, čímž jim ubylo sil na aktivity spolku. Za pozitivní událost považujeme udělení Ceny Města Čelákovice páteru Richardu Scheuchovi, který činnost Spolku dlouhodobě podporoval.

 

AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2015

Koncerty:

V roce 2015 jsme realizovali několik hudebních vystoupení (7) většinou vázaných k určitému liturgickému období či akci ve městě:  Pašijový (Slávek Klecandr), Svatodušní (Trio con Cansonetta), Noc kostelů (recitál Lukáše Sommera), Poutní (Miroslav Pšenička a Veronika Hádková) a Adventní (Michal Hromek Consort). Koncert vokálního souboru AFFETTO byl věnován poctě Mistra Jana Husa v rámci Husova roku. Oba posledně zmíněné koncerty

patřily k organizačně i finančně náročnějším projektům. Byly realizovány ve spolupráci s Husovým sborem –  jednak vzhledem k charakteru výročí, jednak ke stavu varhan a stavebním úpravám probíhajícím v katolickém kostele.

O Muzejní noci prezentoval své varhanní umění tradičně mladý čelákovický varhaník Milan Janoušek (Muzejní noc).

Na dobrovolném vstupném bylo vybráno celkem  8.967,- Kč.

Zmíněné koncerty byly financovány z dotace Města Čelákovic, vlastních prostředků spolku a za podpory místních firem.

 

Péče o varhany:

Okolo čelákovických varhan bylo letos poměrně rušno. Spolek se podílel na zabezpečení varhan během výmalby kostela koncem srpna 2015. Právě v tomto náročném období se objevil také varhanář Jan Otcovský, který namontoval nový ventilátor přímo do prostoru varhan, aby tak minimalizoval jeho hučení. S tím souvisela i demontáž starého vzduchovodu a drobná údržba.

Tyto úpravy byly financovány za zdrojů Spolku ve výši 8.400,- Kč.

Během roku dodal pan Otcovský také stručný projekt a rozpočet případné opravy varhan s odhadem ve výši přibližně 150 000 Kč.

Skromně jsme přispěli ke zpracování kapitoly o čelákovických varhanách do historické knihy Jaroslava Špačka o čelákovickém kostele. S tím souviselo i prostudování části materiálů týkající se pokusů o obnovu varhan v Čelákovicích zejména v letech 1943 -1947.

 

Exkurze k varhanám:

Poměrně velkému zájmu širší veřejnosti se těšily výlety k významným varhanním nástrojům.  Obou akcí se zúčastnilo kolem dvaceti osob.

18.dubna 2015 jsme si prohlédli nové varhany v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce. Jsou navrženy firmou Kánský a Brachtl  v historickém barokním slohu a k jejich stavbě byly použity i části původních varhan nalezené ve věži kostela. S interiérem kostela i s vzácným nástrojem nás seznámil mělnický varhaník Vladimír Hradec.

  1. června se uskutečnila exkurze k velkolepým varhanám Týnského chrámu. Vyprávěl o nich emeritní organolog Arcibiskupství pražského a varhaník Ing. Marek Čihař. Nesmírně zajímavá je historie jejich rekonstrukce, která probíhala těsně po sametové revoluci ve spolupráci s německou firmou. Pan Čihař celou akci obohatil o své věhlasné umění varhanní improvizace, takže byl výlet spojený i s krásným koncertem.

 

Péče o amatérskou hudební činnost:

Členové spolku se zúčastnili dvou odborných seminářů: pěveckého semináře s Lenkou Pištěckou a tradičního varhanického kursu v Tachově. Vlastní amatérská hudební činnost se v letošním roce především z příčin uvedených v úvodu zprávy příliš nedařila.

 

DOPROVODNÉ ČINNOSTI:

Provoz internetových stránek:

Naše internetové stránky pravidelně informují o akcích spolku a příbuzných organizací, dostupná je i fotodokumentace z jednotlivých akcí (www.varhanyzcelakovic.cz). Spravuje je Tomáš Kopecký, který zajišťuje též grafické práce spojené s výrobou propagačních materiálů. Provozujeme oficiální email: varhanycelakovice@gmail.com.

 

Finanční zajištění a  organizační činnost:

Zpracování žádostí o dotace a komunikaci s poskytovateli a sponzory zajišťuje Michaela Petišková, ing. Ludvík Adámek a  Eva Zahrádková. Došlo též k přeregistraci spolku dle nového Občanského zákoníku.

O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Pavla Janáčová, která zpracovává i vyúčtování jednotlivých dotací.

Propagace, ohlasy:

Akce spolku tradičně inzerujeme v tisku  (především Zpravodaj Města Čelákovic, dále brandýský TOK, Nymburský deník, Noviny Prostor, 5+2 dny), informujeme i odborná periodika (Harmonie) a muzikologickou veřejnost. Spolek využívá vlastních internetových stránek, portálu Místní kultura i webu Středočeského kraje, Zlatý pruh Polabí, TIC Poděbrady a samozřejmě jsou akce Spolku zveřejňovány na webu a souhrnných plakátech Města Čelákovic. Jako informační zdroj též slouží pravidelné programy jednotlivých koncertů, kde se snažíme o kontinuální šíření zásadních informací o historických i současných hudebních tradicích.

 ZÁVĚREM:

V loňském roce jsme obohatili čelákovický kulturní život o řadu kvalitních, tentokrát žánrově velmi různorodých hudebních vystoupení, věnovali jsme se více historickým i vzdělávacím aktivitám, došlo k dlouhodobě plánovaným zásahům do varhan. I když na vlastní muzicírování nezbývaly síly a čas, jsme s výsledkem činnosti nakonec příjemně překvapeni. V příštím roce se budeme snažit přizpůsobit činnost spolku našim reálným silám a možnostem.

Za finanční podporu a materiální podporu děkujeme v roce 2015 : Městu Čelákovice, firmám AZ Flor Čelákovice, NEPA Čelákovice, Tichý a spol. (firmy poskytují zejména materiální  podporu).

Také děkujeme všem, se kterými jsme v letošním roce  mohli spolupracovat na jednotlivých akcích – Římskokatolické farnosti, Husově sboru, Městu Čelákovice, Městskému muzeu, Spolku přátel čelákovického muzea, Církvi bratrské a dalším.

25.2.2016

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář