Zpráva o činnosti za rok 2014

Spolek pro varhanní hudbu je sdružením působícím v Čelákovicích a okolí již 7 let, podílí se především na kontinuálním obohacování kulturně hudebního života a rozvoji občanské společnosti v našem městě. Veškeré naše aktivity jsou otevřeny a určeny nejširší veřejnosti s cílem vzbudit zájem o kulturní, duchovní i občanské hodnoty napříč všemi věkovými skupinami včetně seniorů i mladé generace.

V roce 2014 jsme po velmi namáhavém „zachovském“ roce 2013 drželi činnost v běžném rozsahu se zaměřením na jednotlivé, níže zmíněné oblasti: koncerty, péče o varhany, rozvoj amatérské hudební činnosti (vzdělávání i praktický nácvik se zapojením dětí a mládeže).

AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2014

Koncerty:

V letošním roce jsme realizovali hudební vystoupení v podobném schématu jako v minulých „nefestivalových“ letech (viz přehled akcí).

Dostali příležitost ve většině případů mladí umělci – již tradičně „čelákovický“ varhaník  Milan Janoušek (Muzejní noc), absolventka čelákovické ZUŠ a laureátka Pražského Jana Lahodná se svými kolegyněmi z klarinetového kvarteta Cantarina Clarinette,  vystoupil i pedagog čelákovické ZUŠ Drahoslav Gric. Jeho koncert z méně známých preromatických skladeb převážně německy mluvících autorů, který provedl společně s violoncellistou Karlem Chudým, patřil nepochybně k uměleckým vrcholům roku 2014. Ohlas vzbudil i koncert mladého prostějovského varhaníka Ondřeje Muchy, který se mj. specializuje na doposud ne zcela  známou tvorbu českého autora Bedřicha Antonína  Wiedermanna, se sopranistkou Magdalénou Vlasákovou. Koncert Societas musicalis vycházející z pečlivého studia historických pramenů byl skutečně hlubokým adventním zážitkem.

Hudební doprovod k Noci kostelů jsme zajistili vlastními silami, ke scénickému čtení Bible tradičně i netradičně jsme pozvali  další čelákovickou rodačku Lenku Volfovou.

S tématem varhan úzce souvisel varhanní koncert Marka Čihaře, který nám dal zároveň nahlédnout do historie vývoje varhanního nástroje od antiky až po současnosti  i do královského umění improvizace, ve které je M. Čihař skutečným mistrem.

Koncerty se vyznačovaly velmi stabilní návštěvností pohybující se od 60-90% kapacity kostela.

Zmíněné koncerty byly financovány z dotace Města Čelákovic, vlastních prostředků spolku a za podpory místních firem.

 

Péče o varhany:

Letos jsme se problematice varhan věnovali hodně. Již první koncert roku 2014  byl provázen  konsultací s ing. Markem Čihaře, který je zároveň zkušeným a uznávaným organologem. Schůzky se kromě členů spolku zúčastnila také paní starostka PhDr. Zdenka Tichá, historik umění mgr. Martin Šanda a ing. Marie Plecháčková z římskokatolické farnosti v Čelákovicích. Celou akci jsme doplnili o výstavku Varhany v Čelákovicích a okolí, která mapuje varhany v čelákovické farnosti a nejvýznamnější nástroje v jejich blízkosti. Výstavku je možno shlédnout na děkanství v Čelákovicích.  Uskutečnili jsme další výlet k významným pražským varhanám – tentokrát novým –  v basilice sv. Markéty v Břevnově – byly vysvěceny  v roce 2007 a jsou postaveny podle historických zdrojů firmou Kánský a Brachtl.

V září proběhla pravidelná údržba  našich varhan varhanářem Janem Otcovským, motor zatím do varhan neumístil , tento krok by měl být částí větší opravy (naše varhany měly poslední generálku před 30 lety). Pro tento účel zpracovává v současné době projekt a rozpočet.

Skromně se podílíme se na zpracování kapitoly o čelákovických varhanách do historické knihy Jaroslava Špačka o čelákovickém kostele.

 

Péče o amatérskou hudební činnost:

Letos opět proběhly dvě  pěvecká  „soustředění“ s Lenkou Pištěckou, která jsou tradičně otevřená veřejnosti. Dvě naše členky se zúčastnily Kursu pro regenschori pořádaného Týnskou scholou – Collegium Marianum. Dozvěděly se  důležité informace o varhanní hře a repertoáru, o vedení pěveckého sboru i  nejnutnější informace  o péči o varhany.

Věříme, že tyto vzdělávací akce se odrazily i na vystoupeních naší scholy, která jsou směrována zatím směrem k Velikonočním a Vánočním svátkům či mimořádným příležitostem (Noc kostelů).Naše vystoupení jsou vítána  v okolních farnostech, náš člen Milan Turinský kolem sebe shromáždil  mladé lidi a vytvořili příležitostný komorní dechový kvartet až kvintet. Ten se podílí i na přípravě vánočních vystoupení v Nehvizdech. Tam vznikl místní pěvecký sbor se zapojením dětí, který se o Vánocích zapojí jak při veřejném koncertě , tak při půlnoční bohoslužbě. Navazuje tak přímo na tradici  půlnočních bohoslužeb, které tu v roce 2009 zahájili členové Spolku pro varhanní hudbu.

 

 

DOPROVODNÉ ČINNOSTI:

Provozování internetových stránek:

Naše internetové stránky pravidelně informují o akcích spolku, dostupná je i fotodokumentace z jednotlivých akcí.(www.varhanyzcelakovic.cz). Spravuje je Tomáš Kopecký, který zajišťuje též veškeré grafické práce spojené s výrobou propagačních materiálů. Zřidili jsme i oficialní email: varhanycelakovice@gmail.com.

 

Finanční zajištění:

Zpracování žádostí o dotace a komunikaci s poskytovateli a sponzory zajišťuje ing. Ludvík Adámek a Michaela Petišková.

O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Pavla Janáčová.

 

Propagace, ohlasy:

Pozitivní dopady činnosti Spolku lze dokumentovat ohlasy v tisku (především Zpravodaj Města Čelákovic, dále brandýský TOK, Nymburský deník, Noviny Prostor, 5+2 dny), informujeme i odborná periodika (Harmonie, Hudební Rozhledy a muzikologickou veřejnost  – naše koncerty pravidelně navštěvuje v Čelákovicích žijící muzikolog PhDr. Jan Dehner), Spolek využívá vlastních internetových stránek, portálu Místní kultura i webu Středočeského kraje, Zlatý pruh Polabí, TIC Poděbrady, samozřejmě jsou akce Spolku zveřejňovány na webu Města Čelákovic. Jako informační zdroj též slouží pravidelné programy jednotlivých koncertů, kde se snažíme o kontinuální šíření zásadních informací o historických i současných hudebních tradicích, především duchovních. Přímý kontakt je s odborným webem varhanici.org.

Spolupráce s Českým rozhlasem již byla zmíněna, o našich akcí je  pravidelně informován pořad Mozaika, naše plakáty jsou v ČRo pravidelně vyvěšovány.

ZÁVĚREM:

Letošní činnost spolku  hodnotíme jako úspěšnou,  většinu plánovaných akcí jsme naplnili. Rádi bychom se více věnovali práci s mladou a nejmladší generací a v tomto směru doplnili členskou základnu, tam pociťujeme nejvíce „úbytek sil“.Nejaktivnější spolupracovnice vykonávají vedle „neziskové práce“ zaměstnání, péči o rodinu  a vysokoškolské studium, což celkový „provoz“ spolku činí poměrně náročnějším než dříve.

Další významnou změnou je výměna duchovního.  Panu faráři Richardovi Scheuchovi, který stál u zrodu našich aktivit a poskytl pro ně značný prostor bychom tímto chtěli velmi poděkovat, neboť bez jeho podpory by činnost Spolku nebyla myslitelná.

 

Za finanční podporu v roce 2014  děkujeme: Městu Čelákovice, firmám AZ Flor Čelákovice, NEPA Čelákovice, Tichý a spol. (firmy poskytují zejména materiální  podporu).

14.12.2014

 

MUDr. Michaela Petišková

místopředsedkyně

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář