Zpráva o činnosti za rok 2013

Úvodem této zprávy bychom rádi předeslali, že veškeré naše aktivity jsou otevřeny a určeny nejširší veřejnosti s cílem vzbudit zájem o kulturní, duchovní i občanské hodnoty napříč všemi věkovými skupinami včetně mladé generace.

Základ tvoří členská základna spolku a několik stálých spolupracovníků, na činnosti spolku se aktivně i pasivně podílí mnoho dalších osob – návštěvníků koncertů, příležitostných organizátorů, amatérských muzikantů a dalších.

 

AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2013 (viz též příloha Přehled akcí)

Koncerty:

Festival Jana Zacha 2013:

Uskutečnily se celkem tři koncerty prezentující dílo Jana Zacha (1713 -1773). Festival zahájil soubor Trifolium pragense, který uvedl komorní skladby J. Zacha a Árii ze mše D dur. Reprezentativní průřez instrumentálně vokální, především duchovní tvorbou Jana Zacha provedl Marek Štryncl s 30 členným hudebním tělesem Musica Florea (včetně jeho sborové odnože Collegium Floreum), na koncertě s názvem Hudební svět Jana Zacha zahrál Josef Prokop téměř všechny známé varhanní skladby Jana Zacha, z nichž dvě nedávno objevené varhanní fugy provedl v české premiéře.

Odborné konsultace a texty poskytl PhDr. Tomáš Slavický. Výsledkem kontinuální komunikace s Českým rozhlasem bylo natočení pořadu o Janu Zachovi na Čro Region – společně s bývalými i současným ředitelem Městského muzea v Čelákovicích – Jaroslavem Špačkem a Davidem Eisnerem (záznam je k disposici).

Koncerty byly financovány z  dotací Města Čelákovic, Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR, s materiální podporou místních firem (AZ Flor, NEPA Čelákovice, Tichý a spol.).

Koncert  Musica Florea a spolupráce s PhDr. Tomášem Slavickým byly spolufinancovány Michaelou Petiškovou též z  dotace Města Čelákovic.

 

Další koncerty:

Zrealizovali jsme další koncerty u příležitosti Nového roku (Vox Nymburgensis), Noci kostelů, (Slávek Klecandr), Poutních slavností (Societas musicalis) a zahájení Adventu (Chrámový sbor Lysá nad Labem).

Návštěvnost koncertů v roce 2013 (včetně festivalových) se zdála být nejlepší za dobu působení spolku (70-100%).

Zmíněné koncerty byly financovány z dotace Města Čelákovic, vlastních prostředků spolku a za podpory místních firem.

 

Další akce:

Vzhledem k finančním možnostem spolku a časovou náročností akcí jsme letos z původně plánovaných seminářů realizovali pouze pěveckou dílnu s hlasovou pedagožkou a sbormistryní Lenkou Pištěckou ( 2x půldenní seminář). Seminář byl opět částečně financován z dotace Města Čelákovic (zajišťovala J. Matoušková).

Seminář měl velmi praktický dopad na nácvik hudebních akcí, o které byl ze strany amatérských zpěváků nebývalý zájem – utvořily se dva příležitostné komorní sbory , (v Čelákovicích pod vedením Jany Matouškové a v Nehvizdech pod vedením Milana Turinského a Jitky Chalupové), které pak účinkovaly během vánočních bohoslužeb. Tradiční Svatoštěpánskou produkci s dětmi a mládeží nacvičil Tomáš Kopecký. Setkání pak završila beseda na faře s rodinou Hansenových, kteří působí jako misionáři v Keni, za účasti více než 40 osob včetně dětí a studentů gymnázia (zajišťovala P. Janáčová).

Spontánní akcí byla rovněž listopadová návštěva Svatovítských varhan zprostředkována dómským varhaníkem Markem Čihařem. Té se zúčastnilo celkem 20 osob.(zajišťovala M, Plecháčková)

 

Údržba varhan:

V letošním roce došlo k namotování nového motoru k varhanám a k dalším drobným opravám a údržbě (varhanář Jan Otcovský) Seřízení a naladění varhan  před koncertem Hudební svět Jana Zacha provedla firma varhanáře  Antonína Habětína zcela na náklady  Spolku pro varhanní hudbu o.s.

 

 

DOPROVODNÉ ČINNOSTI:

Provozování internetových stránek:

Naše internetové stránky pravidelně informují o akcích spolku, dostupná je i fotodokumentace z jednotlivých akcí.(www.varhanyzcelakovic.cz). Spravuje je Tomáš Kopecký, který zajišťuje též veškeré grafické práce spojené s výrobou propagačních materiálů.

 

Finanční zajištění:

Zpracování žádostí o dotace a komunikaci s poskytovateli a sponzory zajišťuje ing. Ludvík Adámek, Michaela Petišková, Eva Zahrádková.

O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Pavla Janáčová.

 

Propagace, ohlasy:

Pozitivní dopady činnosti Spolku lze dokumentovat ohlasy v tisku (především Zpravodaj Města Čelákovic, dále brandýský TOK, Nymburský deník, Noviny Prostor, 5+2 dny), ohlasy Festivalu Jana Zacha se objevily též v odborném tisku (časopis Hudební rozhledy), spolek využívá vlastních internetových stránek, portálu Místní kultura i webu Středočeského kraje, Zlatý pruh Polabí, Tic Poděbrady, samozřejmě jsou akce Spolku zveřejňovány na webu Města Čelákovic. Jako informační zdroj též slouží pravidelné programy jednotlivých koncertů, kde se snažíme o kontinuální šíření zásadních informací o historických i současných hudebních tradicích, především duchovních. Letos byly obohaceny o texty PhDr.Tomáše Slavického, které nám přiblížily život a dílo  skladatele Jana Zacha.

Spolupráce s Českým rozhlasem již byla zmíněna.

 

ZÁVĚREM:

Rádi bychom poděkovali za  laskavou podporou a pochopení panu faráři Richarda Scheucha.

Chceme též poděkovat Městu Čelákovice za zásadní finanční podporu i vstřícný postoj v roce 2013. Díky nim mohl Spolek pro varhanní hudbu přispět k většímu povědomí o osobnosti a díle skladatele Jana Zacha, jehož život je spjat s naším městem.

Festivalem Jana Zacha i dalšími akcemi jsme se takto mohli zúčastnit i dalšího oživování kulturního a společenského života v Čelákovicích.

 

Za finanční podporu dále děkujeme: Ministerstvu kultury ČR, Fondu Hejtmana Středočeského kraje, firmám AZ Flor Čelákovice, NEPA Čelákovice, Tichý a spol.

 

28.12.2013

MUDr. Michaela Petišková

místopředsedkyně

 

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář