Zpráva o činnosti spolku pro varhanní hudbu za rok 2007


Spolek pro varhanní hudbu , o.s.:
Zprávo o činnosti v roce 2007

V loňském roce započalo v Čelákovicích činnost nové občanské sdružení – Spolek pro varhanní hudbu. o.s. Na Ministerstvu vnitra ČR bylo zaregistrováno 30.5.2007. Svým zaměřením navazuje na historickou tradici tzv. Komité pro postavení nových varhan. Toto sdružení pracovalo v letech 43-1949 a mělo velmi podobné zaměření. (viz Zpravodaj květen 2007).

Hlavní cíle spolku
Hlavní činností spolku je práce na obnově varhan v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích a propagace chrámové, duchovní a historické hudby nejen mezi občany našeho města. Chce poskytnout prostor pro sdružování zájemců o tento hudební žánr a hlásí se tak k odkazu čelákovického rodáka, hudebního skladatele Jana Zacha.

Správní rada
V minulém roce pracoval správní rada ve složení Ing.Ludvík Adámek, předseda a Dr.Michaela Petišková ,Ing.Zora Leypoldová Iglová ,Dr.Vilibald Knob, Miroslav Leypold Iglo ,Michaela Kmječová

Činnost spolku v roce 2007
Aktivity spolku se v minulém roce ubíraly ve směru obou výše zmíněných činností:
Obnova varhan: 
V březnu se uskutečnila návštěva dvou organologů z Arcibiskupství pražského, mgr Pavla Černého a Štěpána Svobody, kteří v podstatě potvrdili závěry předchozích posudků z let 2003-2004: Stávající nástroj je pro čelákovický kostel dispozičně nevhodný a jeho zvuk je v kostele naprosto předimenzovaný . Oprava stávajícího nástroje by neměla příliš vliv na nízkou životnost traktury a zvukovou kvalitu varhan.
Právě na základě spolupráce se zmíněnými odborníky jsme se dozvěděli o možnosti transferu historických varhan z Javorné na Karlovarsku. S týmem organologů rozšířeným o ing. Marka Čihaře jsme si je v dubnu 2007 prohlédli. Jedná se o vzácný nástroj z r.1849 autora Georga Millera, který je však ve poškozený a navíc akutně ohrožen desolátním stavem Kostela sv.Jana Nepomuckého v Javorné, kde je umístěn.
Po této probíhala jednání o variantách přemístění varhan s arcidiecézním restaurátorem Mgr. Vladimírem Kelnarem a Ministerstvem kultury. Ministerstvo kultury s přenesení varhan schválilo, avšak (podobně jako Staroboleslavská kapitula) podmínek výpůjčky, která by připouštěla i možnost navrácení do původního objektu v Javorné. Tato varianta je pro čelákovickou farnost nepřijatelná. V současné době se proto hledají možnosti další (př.prodej , bezplatný převod), včetně stavby nových varhan. Pro všechny tyto varianty ale nutný konsensus všech zúčastněných stran, jehož hledání může být během na dlouhou trať. (Modlíme se, aby do té doby strop kostela v Javorné vydržel a nezřítil se do varhan).

Benefiční koncerty:
V roce 2007 uspořádal Spolek pro varhanní hudbu tři benefiční koncerty.
12.6.2007 Miroslav Pšenička – varhany a soubor Musica Florea pod vedením Marka Štryncla
2.10.2007 Pavel Černý – varhanní positiv, Marek Štryncl – barokní violoncello
Na programu obou koncertů byla především díly barokních autorů, včetně polabských rodáků Jana Zacha a Bohuslava Matěje Černohorského
13.12.2007 Adventní a vánoční zpěvy renesance – vokální soubor Octopus pragensis pod vedením PhDr. Petra Daňka
Všichni špičkoví umělci vystoupili benefičně a koncerty měly vysokou úroveň. Přesto bychom, uvítali vyšší návštěvnost.

Hospodaření
V r.2007 bylo přijato na darech a dobrovolném vstupném z jednotlivých benefičních koncertů celkem 25.026, – Kč ( z toho jednotlivé koncerty dobrovolné vstupné 10.500, – Kč , 10.000, – Kč a 3.000, – Kč ).
Všechny náklady byly výdaji spojenými s jednotlivými koncerty tj. vytištění plakátů, občerstvení pro účinkující a činily celkem 10.957, – Kč.
Celkový hospodářský výsledek činnosti Spolku pro varhanní hudbu za r.2007 činí zisk ve výši 14.069, – Kč

Plán na rok 2008
Vzhledem k tomu, že nám byl Zastupitelstvem Města přiznán příspěvek ve výši 30.000, budeme mít letos lepší podmínky pro pořádání koncertů.
Plánujeme celkem 3-4 koncerty v katolickém kostele s využitím varhan , ale i dalších hudebních nástrojů.
Co se týče obnovy varhan, bezprostředním úkolem je revize a údržba stávajících varhan, aby byly použitelné pro koncertní činnost.
Nejdůležitějším krokem v dalším jednání je právě nalezení výše zmíněného konsensu o optimální variantě obnovy varhan.

Spolek pro varhanní hudbu děkuje všem umělcům, dárcům a spolupracovníkům, kteří podpořili jeho činnost v roce 2007.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář