Zpráva o činnosti za rok 2016

,

STRUČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPOLKU PRO VARHANNÍ HUDBU ZA ROK 2016

 

Spolek pro varhanní hudbu zaznamenal v roce 2016 své již devítileté působení v Čelákovicích a okolí. Nadále se podílí s především na kontinuálním obohacování kulturně hudebního života a rozvoji občanské společnosti v našem městě. Veškeré spolkové aktivity jsou otevřeny a určeny nejširší veřejnosti s cílem vzbudit zájem o kulturní, duchovní i občanské hodnoty napříč všemi věkovými skupinami.

V roce 2016 jsme se podíleli na realizaci dvou větších  vokálně  instrumentálních projektů – nejvýznamnější událostí roku bylo bezpochyby provedení Nešpor a Requeim solemne od Jana Zacha (1713-1773) souborem Musica Florea. Pokračovali jsme
v organizaci výletů k významným varhanním nástrojům – tentokrát pražským. Dost energie odčerpaly administrativní kroky vyplývající z nového občanského zákoníku, máme nové stanovy. Udržujeme již tradiční spolupráci s dalšími subjekty ve městě i okolí a navázal jsem kontakty s dalšími iniciativami usilujícími o záchranu varhan v regionu (Štolmíř, Lysá nad Labem). Na internetových stránkách poskytujeme prostor k informacím o kulturních a kulturně duchovních akcích v Čelákovicích a blízkých obcích.

 

AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2016

Koncerty:

V roce 2016 jsme se rozhodli orientovat na větší koncertní celky z oblasti duchovní hudby.  S rozvojem kulturního života v Čelákovicích, mají občané poměrně dost příležitostí  k návštěvě koncertů hudby komorní, větší vokálně instrumentální projekty jsou  spíše ojedinělé. Podíleli jsme se na uskutečnění dvou koncertů tohoto charakteru.

V prvním případě  jsme byli opět inspirováni souborem Musica Florea, který nás požádal o spolupořadatelství při  realizaci provedení Requiem solemne Jana Zacha (1713-1773). Vedle zmíněné zádušní mše, která pochází z autorova pražského období, zazněly 8. 4. 2016 ještě pozdější Vesperae Beatae Virginae (Mariánské nešpory).  Účinkoval 15 členný orchestr, pěvecký sbor Collegium Floreum a sólisté Michaela  Šrůmová, Sylva Čmugrová, Čeněk Svoboda a Jaromír Nosek. Celé těleso řídil dirigent Marek Štryncl. Čelákovické provedení  vycházelo z historických  pramenů Českého muzea hudby a pražské Lorety , které  k vydání připravil muzikolog Tomáš Slavický. Vyústěním projektu je  CD s nahrávkou obou skladeb, které vyšlo koncem roku 2016 v Supraphonu. Hlavním pořadatelem byl soubor samotný, který nesl hlavní část nákladů v rámci svého celoročního koncertního cyklu Bohemia 2016. Město Čelákovice přispělo částkou 20.000 Kč a starosta ing. Josef Pátek převzal nad celým projektem záštitu. Římskokatolická církev Čelákovice poskytla bezplatně prostory kostela, členové spolku a farnosti zajistili dobrovolnou pořadatelskou službu. Spolupráce se souborem Musica Florea navázaná již před lety (provedení Requiem g moll v roce 2013) přináší své ovoce ve smyslu propagace díla Jana Zacha a tím i našeho města, jakožto místa s kontinuální kulturně duchovní tradicí.

Druhému koncertu dominovala Schubertova Mše č. 2, G dur. V sobotu 25. června zazněla v Husově  sboru v Čelákovicích  v podání Chrámového souboru svého Ducha (nynějšího působiště p. Richarda Scheucha) z Prahy a desetičlenného  smyčcového orchestru. Pod vedením sbormistra Karla Louly provedlo seskupení ještě Mozartovo Ave verum a Laudate dominum. Bachovými fugami obohatila koncert mladičká varhanice  Jana Otáhalová. Na závěr zaznělo Händelovo Hallelujah z oratoria Mesiáš. Koncert byl realizován ve spolupráci s Husovým sborem v Čelákovicích a podpořen opět z dotace Města Čelákovic.

 Exkurze k varhanám:

Také v roce 2016 jsme zrealizovali opět několik veřejných exkurzí k varhanám s odborným komentářem ing . Marka Čihaře.

18.června 2016 jsme měli možnost prohlédnout si nové varhany z  roku 2000 z dílny Viktora Šlajcha umístěné v renovovaném  kostele sv. Bartoloměje na  Starém Městě. Zasvěcený komentář poskytl a na varhany hrál Marek Čihař.

13.9. a 19.11.2016 se uskutečnily exkurze u nových varhan s přenosným pozitivem z dílny Kánský a Brachtl v  novém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze ve Strašnicích. Na organizaci setkání se vedle Marka Čihaře  podílela i tamní varhanice Pavla Jůzová. Exkurze ve Strašnicích  přinesly vedle virtuosního hraní pana Čihaře také velký prostor pro přítomné amatérské varhaníky.

Péče o varhany a  amatérskou hudební činnost:

V době překotných změn ve farnosti zatím není prostor ke konkrétní obnově varhan, tedy jsme v této otázce kromě získávání historických informací v tom roce neměli možnost podnikat významné kroky.

Navázali jsme ale kontakt se sdružením M´am´a loca ve Štolmíři, které se mimo jiné zabývá obnovou tamního kostela a varhan (třetí nejvzácnější varhany v Čechách) a aktivitami na obnovu varhan  „Šporkovská kapela“ od J. Predigera v Lysé nad Labem. Podpořili jsme je vlastními zkušenostmi, tak propagací a návštěvou jejich akcí.

Dvě členky spolku se na vlastní náklady zúčastnily tradičního varhanického kursu v Tachově.

Ve spolku se rozvíjí spontánní aktivity – návštěvy koncertů (nejen) duchovní hudby, podpora hudební složky liturgických setkání (př. mše za parašutisty Gabčíka u Kubiše 17.12, výpomoc při Štědrovečerní bohoslužbě v Husově sboru).

DOPROVODNÉ ČINNOSTI:

Provoz internetových stránek:

Naše internetové stránky pravidelně informují o akcích spolku a příbuzných organizací, dostupná je i fotodokumentace z jednotlivých akcí (www.varhanyzcelakovic.cz). Vzhledem k tomu, že v období devítiletého působení spolku jsme navázali kontakt s mnoha kulturními hudebními i duchovními aktivitami a s mnoha umělci, snažíme se na našich stránkách poskytnout prostor i pro jejich akce, pokud mají souvislost s posláním spolku. Chceme též rozšířit informace o varhanních nástrojích v čelákovické farnosti a okolí. Z tohoto důvodu plánujeme v příštím roce rekonstrukci stránek, tak aby více odpovídali těmto účelům.

Stránky spravuje Tomáš Kopecký, který zajišťuje též grafické práce spojené s výrobou propagačních materiálů. Provozujeme oficiální email: varhanycelakovice@gmail.com 

Finanční zajištění a organizační činnost:

V letošním roce jsme činnost financovali z  dotace Města Čelákovic a členských příspěvků. Materiálně nás podpořily firmy NEPA Čelákovice a AZ Flor. Došlo též k zápisu Spolku
u Městského soudu ( 6.1.2016), nové stanovy jsou platné od 11.11.2016, došlo k přepisu údajů u bankovní instituce. Tyto organizačně administrativní záležitosti včetně žádostí o dotace zajišťoval ing. Ludvík Adámek, MUDr. Michaela Petišková a  Eva Zahrádková.

O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Pavla Janáčová, která zpracovává i vyúčtování jednotlivých dotací.

Spolupracujeme úzce s dalšími  s dalšími neziskovými subjekty ve městě – Husovým sborem v Čelákovicích,  Routou a dalšími.

 

Propagace :

Akce spolku tradičně inzerujeme v tisku  (především Zpravodaj Města Čelákovic, Nymburský deník, Noviny Prostor, 5+2 dny), informujeme i odborná periodika (Harmonie) a muzikologickou veřejnost. Spolek využívá vlastních internetových stránek, portálu Místní kultura i webu Středočeského kraje, Infocentrum Brandýsko, Zlatý pruh Polabí, TIC Poděbrady a samozřejmě jsou akce Spolku zveřejňovány na webu a souhrnných plakátech Města Čelákovic. Jako informační zdroj též slouží programy jednotlivých koncertů.

 

ZÁVĚREM:

V loňském roce jsme obohatili čelákovický kulturní život o dva významné koncertní projekty  – vokálně instrumentální  provedení  závažných duchovních skladeb z doby barokní a romantické. Jsme rádi, že se tvorba Jana Zacha dostává  postupně do všeobecného povědomí a tím přispívá k propagaci Čelákovic jako města bohatých kulturních tradic. Exkurze k reprezentativním varhanám seznamují s vysoce kvalitními produkty současného českého varhanářství. Máme radost ze spolupráce v neziskovém sektoru, která nám velmi usnadňuje naši činnost. Tu se snažíme přizpůsobit našim reálným silám i společenské situaci, tak abychom dostáli poslání našeho spolku. Věříme, že se nám to v roce 2016 alespoň částečně podařilo.

Za podporu v roce 2016 děkujeme: Městu Čelákovice, firmám AZ Flor  NEPA Čelákovice.

Za spolupráci děkujeme:  Římskokatolické farnosti, Husově sboru, Městu Čelákovice, , Spolku přátel čelákovického muzea, Církvi bratrské, Rodinnému centru Routa a dalším. a dalším.

 

5.1.2017                                                                 MUDr. Michaela Petišková, předsedkyně

Finanční zpráva ke stažení >> zde <<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář