Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2019

,


AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2019

Zkušenosti z charitativní práce v Německu – přednáška P. Michala Kaplánka:

19. června 2019 v 18.30 se v sálku římskokatolické farnosti v Čelákovicích uskutečnila přednáška P. doc. Mgr. Michala Kaplánka, Th.D, vycházející z jeho zkušeností ze stáže v Německu, konkrétně v bavorském Weidenu. Čelákovický rodák, pastorální teolog a vysokoškolský pedagog (Katedra pedagogiky Teologické Fakulty Jihočeské University, JABOK) Kaplánek referoval o pastorační, pedagogické a sociální práci, kterou ve zmíněné oblasti zajišťuje jak Evangelická diakonie, jejímž byl hostem, tak katolická farnost v rámci Řezenské diecéze. Práce je centrována na uprchlíky (na obou farách je pro ně ubytování), doučování dětí (kde jsou využíváni profesionálové i dobrovolníci), evangelická diakonie provozuje Domov pro seniory a dobročinný bazar, katolíci zajišťují pastoraci ve věznici (farář na plný úvazek) i v nemocnici. Beseda byla velmi inspirativní, organizace a profesionalita německých pracovníků působila velmi důvěryhodně a sympaticky. Snad nejvíce můžeme závidět bezprostřední a naprostou přirozenou ochotu pomáhat potřebným, k níž se církve ve Weidenu staví velmi aktivně. Besedy se zúčastnilo  asi  20 spoluobčanů z řad spolku, farnosti a dalších.

Spolek zajišťoval organizaci a propagaci akce, prostor  a provoz zajišťovala Římskokatolická farnost s panem farářem Sebastianem Kopecem.

Koncert u příležitosti vydání varhanních skladeb Jana Zacha.

 
V sobotu 9. listopadu 2019 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích uskutečnil koncert  Tria barokní hudby  v obsazení: Tomáš Thon – varhany, Dušan Foltýn – hoboj, Pavel Hromádka – trubka. Provedli skladby  starých  mistrů  (Pezelius, Vejvanovský, Corbett, Čart, Finger), v nichž  vynikly  barevné i dynamické možnosti obou dechových nástrojů. Komorní produkce střídaly sólové varhanní skladby čelákovického skladatele Jana Zacha (1713  – 1775) a komponistů, kteří se jako jeho současníci (František Vondráček, 1717 – 1782) či pokračovatelé (Josef Lipavský, 1772 – 1810)   ve svých skladbách jeho hudebními tématy inspirovali. Badatelské úsilí Tomáše Thona v  tomto směru je shrnuto v titulu Varhanní  skladby Jana Zacha (Artthon, 2019). Koncert se konal u slavnostní příležitosti jeho vydání – první výtisk obdržel Spolek od dr. Thona darem. Koncert se setkal velkým ohlasem publika, které kostel Nanebevzetí Panny Marie zcela zaplnilo.

Projekt se uskutečnil za  podpory Římskokatolické farnosti v Čelákovicích. Město Čelákovice na koncert přispělo dotací ve výši 29.000 Kč.

S přípravou koncertu byl spojený i servis varhan, který provedl ochotně a kvalitně pan Václav Vála.  Náklady  spojené s opravou nesla  farnost Čelákovice.

VALNÁ HROMADA

Valná hromada se uskutečnila  27. března 2019 v 18.30 v Husově sboru v Čelákovicích. Správní rada pracuje ve stejném složení:  předseda MUDr. Michaela Petišková, dalšími členy rady jsou Ing. Ludvík Adámek a Eva Zahrádková. Náhradníkem je Jana Matoušková. O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Mgr. Pavla Janáčová, která zpracovává i vyúčtování jednotlivých dotací. Na činnosti Spolku se podílejí i ostatní členové a sympatizanti Spolku.

Finanční zpráva je v příloze.

OSTATNÍ

Webové stránky spolku jsou nadále v provozu, stará se o ně především Tomáš Kopecký. Vzhledem k omezení frekvence našich akcí se snažíme informovat i o důležitých kulturních, především hudebních a varhanických akcích v regionu.

Členové Spolku se zúčastnili tradičně jako výpomocní zpěváci při vánočních bohoslužbách v kostele Nanebevzetí Panny Marie i v Husově sboru.

Propagačně i účastí jsme podpořili akce  spřátelených subjektů: koncert Varhaníci on-line 19.10. na Kladně  a Českou mši Vánoční pod vedením Jana Mikuška  v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 26.12.2019. Výtěžek tohoto koncertu pořádaného Městskou knihovnou v Lysé směřoval  na opravu  vzácných místních varhan.

Od PhDr. Tomáše Slavického, PhD. jsme obdrželi výtisk Zachova Requiem solemne (ACADEMUS EDITION 2018)  v jeho redakci a zprostředkovali  dodání dalšího exempláře Městskému muzeu (stejně tak jako dodání dříve zmíněných Varhanních skladeb Jana Zacha).

Děkujeme všem, kteří v roce 2019 jakýmkoli způsobem podpořili činnost Spolku pro varhanní hudbu a realizaci jeho aktivit.

26. 4. 2020                                                                            Michaela Petišková, předsedkyně

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář