Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2017

,

V roce 2017 oslavil Spolek pro varhanní hudbu desetileté výročí svého působení v Čelákovicích a okolí.

Vzhledem k ztížené možnosti komunikace ve farnosti a přetíženosti mnoha členů Spolku probíhaly bohužel v tomto roce aktivity Spolku v poměrně omezenější míře než v minulých letech. V roce 2017 jsme spolupořádali koncert k luterskému výročí, který kromě uměleckého zážitku zprostředkoval informace o ne zcela obecně známém, nicméně zásadním vlivu Martina Luthera na vývoj evropské (nejen) duchovní hudby. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi v blízkém okolí jsme uspořadateli exkurze u dvou významných varhanních nástrojů (Lysá nad Labem a Štolmíř).  Tradiční vánoční zpívání   se letos realizovala ve spolupráci s Rodinným centrem Routa, z. s. a během Adventního setkání Spolku v Husově sboru. Pro tuto příležitost jsme dotvořili zpěvníček s výběrem adventních písní. Rok 2017 byl také ve znamení tvorby informačních a vzdělávacích materiálů jak k Lutherově výročí, tak k desetiletému výročí Spolku. Naše stránky slouží k informaci o kulturních akcích v regionu, tak jak nám je rozesílají spřátelené organizace. Naši členové se zúčastňují dalších hudebních, vzdělávacích a komunitních akcí, pořádaných jinými subjekty.

 

AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2017

 

Koncert „Martin Luther v hudbě“:

V sobotu 14. října se uskutečnil v Husově sboru koncert s názvem Martin Luther v hudbě“ v podání dvou vynikajících umělkyň – pěvkyně Ireny Troupové a varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové.  Hodinový program se skládal ze skladeb a improvizací inspirovaných tvorbou iniciátora reformace, Martina Luthera, k jehož výročí se koncert vztahoval. Součástí koncertu byla i malá výstava o dějinách a vývoji reformované hudby a následně byl na toto téma zpracován informační materiál (viz příloha).

Koncert jsme spolupořádali v úzké spolupráci s Husovým sborem a za finanční podpory Města Čelákovic.

 

 Exkurze k varhanám:

  1. května 2017 jsme navštívili vzácný varhanní nástroj „Šporkovská kapela“, který je umístěn v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Vzácný Predigerův nástroj z roku 1856 je umístěn v umělecky velmi hodnotné barokní skříni původních Sträusselových varhan z r. 1774 a uchoval si historické ladění (420 Hz).

Mezi účastníky jsme přivítali i organologa litoměřické diecéze a dlouholetého spolupracovníka Českého rozhlasu Radka Rejška.  Průvodcem nám byl neméně vzácný všestranný hudebník Jan Mikušek, jež je v lyském kostele domovským varhaníkem. Účastníky exkurze byli nejen členové našeho Spolku, na exkurzi se vypravili i zájemci z Nymburka. Dobrovolným vstupným jsme přispěli na rekonstrukci varhan, kterou plánuje zapsaný spolek Kotva z Lysé nad Labem.

  1. června se uskutečnil výlet tentokrát k významným varhanám z dílny Hanse Heinricha Mundta, mj. autora varhan v Týnském chrámu v Praze. Varhany se nacházejí v monumentálním barokním kostele sv. Havla ve Štolmíři na Českobrodsku.  Pocházejí z roku 1688 a nacházely se původně v Sázavském klášteře. Ač velmi poškozené, patří stále k nejvýznamnějším nástrojům u nás. Exkurze se realizovala v rámci tradičního Veřejného pečení chleba na návsi, které pravidelně organizuje nezisková organizace M´am´a loca. Ta se ve spolupráci s ostatními subjekty snaží o revitalizaci obce, do svých aktivit tak zahrnula kostel (př. Pořádání koncertů) a s ním samozřejmě i varhany. Organizaci exkurze spolu s odborným komentářem Marka Čihaře a propagační materiály na akci zajistil právě Spolek. Součástí programu byla i prohlídka kostela za provázení Zuzany Miškovské a např. koncert fenomenálního houslisty Alexandra Schonerta. O obou akcích informoval časopis Varhaník 3/2017.

 

Ostatní činnost:

V době turbulentních změn ve farnosti nebyl v roce 2017 prostor ke konkrétním krokům v obnově varhan, tedy jsme v této otázce kromě získávání historických informací neměli možnost podnikat významné kroky.

Společné muzicírování jsme v roce 2017 realizovali v rámci Adventního setkání s Routou 9. prosince 2017. Spolu s dětmi a zúčastněnými jsme provedli pásmo adventních a vánočních písní s kytarou a flétnami. Za tímto účelem jsme vylepšili Adventní zpěvníček, jehož základ jsme vytvořili v loňském roce.

  1. prosince jsme na Adventním setkání Spolku v Husově sboru prezentovali přehled naší činnosti v souvislosti s desetiletým trváním Spolku jak pomocí powerpointové prezentace, tak prostřednictvím tištěných materiálů (viz příloha).

Tradiční byla výpomoc při vánočních liturgiích v Husově sboru a kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Členové se zúčastnili pravidelných improvizačních setkání CapArt pořádaných Jiřím Stivínem a zájezdu po varhanních nástrojích Slánska.

 

DOPROVODNÉ ČINNOSTI:

Provoz internetových stránek a propagace:

Naše internetové stránky pravidelně informují o akcích spolku a příbuzných organizací, dostupná je i fotodokumentace z jednotlivých akcí (www.varhanyzcelakovic.cz). Na stránkách poskytujeme prostor dalším hudebním, kulturním a duchovním aktivitám. Na plánovanou zásadní rekonstrukci stránek doposud nedošlo. Stránky spravuje Tomáš Kopecký, který zajišťuje též grafické práce spojené s výrobou propagačních materiálů. Provozujeme oficiální email: varhanycelakovice@gmail.com. O činnosti Spolku nejčastěji informujeme na stránkách Zpravodaje Města Čelákovic, Nymburského deníku, dále Novin Prostor, 5+2 , informujeme i odborná periodika (Harmonie) a muzikologickou veřejnost. Využíváme portálu Místní kultura, Infocentrum Brandýsko, Zlatý pruh Polabí, TIC Poděbrady.  Akce Spolku jsou zveřejňovány na webu a souhrnných plakátech Města Čelákovic. Jako informační zdroj též slouží programy jednotlivých akcí.

 

Finanční zajištění a organizační činnost:

V letošním roce jsme činnost financovali z dotace Města Čelákovic  a členských příspěvků. Obdrželi jsme dvě dotace Města Čelákovic, z první jsme financovali činnost spolku (př. náklady na propagaci jednotlivých akcí, materiálové náklady, náklady na provoz a údržbu stránek, lektorné), z druhé, programové dotace jsme pokryli větší část nákladů. Materiálně nás podpořily firmy NEPA Čelákovice a AZ Flor. Dokončili jsme zápis Spolku
u Městského soudu a odstranili poslední nedostatky s tím spojené. Valná hromada se uskutečnila 29. března a proběhly volby do správní rady dle nových stanov. Předsedou byla zvolena MUDr. Michaela Petišková, dalšími členy rady jsou Ing. Ludvík Adámek a Eva Zahrádková. Náhradníkem je Jana Matoušková. O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Mgr. Pavla Janáčová, která zpracovává i vyúčtování jednotlivých dotací.

Finanční zpráva je rovněž v příloze.

Finanční zpráva 2017

 

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že za velmi pozitivní rys naší činnosti v roce 2017 považujeme intenzivní propojení s dalšími zejména neziskovými aktivitami v Čelákovicích a okolí, které svědčí o pevném začlenění Spolku do kulturně hudebního i občanského života ve městě a blízkém okolí.  Veškeré spolkové aktivity jsou otevřeny a určeny nejširší veřejnosti s cílem vzbudit zájem o kulturní, duchovní i občanské hodnoty napříč všemi věkovými skupinami.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili naši činnost v roce 2017.

 

 

  1. 3. 2018              Michaela Petišková, předsedkyně
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář