Tomáš Slavický působí v Ústavu pro hudební vědu (nyní Oddělení hudební historie EÚ) AV ČR od r. 1996. V návaznosti na disertační práci věnovanou životu a dílu Jana Zacha (1713-1773) se zaměřuje na výzkum archivních a notových pramenů k hudebnímu  životu v českých zemích v 18. století se zřetelem na jeho specifika a mezioborové přesahy. Věnuje se rovněž přípravě kritických edic (skladby Jana Zacha – Editio Spectrum, Praha 2000, 2001), podílel se na překladu latinského traktátu „Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae“ (příslušný grant koordinoval bývalý Ústav klasických studií AV ČR). Mimoto se věnuje popularizaci české duchovní hudby 17. a 18. století (spolupráce s redakcí Radia 3-Vltava, texty k nahrávkám). Je členem redakční rady časopisu Hudební věda, členem České společnosti pro výzkum 18. století (ISECS). Je nositelem Ceny Otto Wichterleho AV ČR, kterou získal v roce 2004.
Z prací: Bohemicalia Zachiana I., Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha, Hudební věda, XXXVII,2001, Bohemicalia Zachiana II., Pražské období Jana Zacha, Hudební věda XXXIX,2002

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Janu Zachovi a 16. 10. 2013 zde proběhne přednáška předního českého zachovského badatele Tomáše Slavického na téma Jan Zach a […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář